Algemene voorwaarden

BeBrave coaching jongerencaching ouderbegeleiding

Algemeen
BeBrave-coaching is opgericht door Bernice Bekkers, gevestigd te Breda en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 61297402. Ik richt me op het coachen/begeleiden van jongeren, jongvolwassenen (18+) en ouders, het geven/organiseren van een inzichts- en bewustwordingsweek in Spanje waar ouders mogen groeien in vertrouwen en zichzelf zijn, alsmede het geven/organiseren van workshops, lezingen en themabijeenkomsten.

Uitleg
Ik/mijn: Bernice Bekkers
Jij/jou(w)/je: ouders van het kind dat ik mag begeleiden, of de jongvolwassene

Diensten
Al mijn diensten zijn gericht op inzicht, bewustwording en groei. Dit geldt zowel voor de ouders, de jongere, als het kind. Ouders, jongvolwassenen, passen dit naar eigen inzicht toe en/of helpen hun kind bij zijn/haar verdere ontwikkeling en groei.
Ik kan geen garantie voor succes en/of het behalen van doelen geven.

Overeenkomst
Na een kennismaking, waarin wordt verkend of we bij elkaar passen en of de hulpvraag aansluit op mijn expertise, kunnen we tot samenwerking overgaan. Je gaat dan akkoord met de voorwaarden en de afgesproken prijs.
We stellen samen een haalbaar doel. We investeren allebei in de weg naar het doel. Ik verplicht mij tot maximale inspanning. Dat verwacht ik ook van jou. We maken globaal een inschatting van de duur van het traject. Mocht dit gaandeweg korter of langer duren, dan wordt dit op tijd helder.
Is het doel behaald, dan is het traject rond.
Er kan gaandeweg een nieuw doel ontstaan. Desgewenst bepalen we een vervolgtraject. Ook kunnen in sommige gevallen eenmalige sessies worden afgesproken.
Zie ik in de samenwerking dat het proces niet meer klopt, dan bespreek ik dat met je en kan ik besluiten het traject te stoppen. Dit kan het geval zijn wanneer je met regelmaat de door ons gemaakte afspraken niet nakomt of aantoonbaar niet meewerkt. Jij mag zonder verdere opgaaf van reden een traject beëindigen. Je betaalt alle genoten sessies en bent verder tot niks verplicht.

Coaching van kinderen tot 16 jaar
Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende of opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching/begeleiding of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Ik kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Aansprakelijkheid
Mijn advies is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Ik ben nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door mij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van mijn kant. Vergoeding aan ouders of de jongvolwassene, kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens mijn aansprakelijkheidsverzekering. Voor lichamelijke- en psychische klachten, raad ik aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Vertrouwelijkheid
Ik ben verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingsessies. Voor overleg met derden in het belang van het kind, vraag ik altijd eerst toestemming aan de ouders.
Indien kinderen mij vertrouwelijke informatie verstrekken blijft deze informatie veilig bij mij, tenzij ik inschat dat het kind zichzelf en/of een ander in een onveilige situatie doet belanden. Dan ben ik verantwoordelijk om ouders op de hoogte te brengen. Altijd na overleg met het kind, dit om de vertrouwensband niet te beschadigen.
Zie ik in jouw situatie, of van jouw kind of omgeving, een direct of zeer dreigend gevaar, dan bespreek ik dit met je en laat het in eerste instantie aan jou om verandering in te zetten. Eventueel met hulp van instanties. Gebeurt er niets dat het gevaar doet wijken, dan zou dit kunnen leiden tot het doorbreken van mijn beroepsgeheim.
Het kan zijn dat ik een vraag over een traject wil bespreken met een supervisor. Dit gebeurt dan op een manier waarin jouw naam en specifieke situatie onherkenbaar zijn en bij een integere supervisor.

Regels rondom afspraken
Er is geen wachtruimte binnen de praktijk. Dit betekent dat het kind gebracht wordt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer opgehaald wordt. Indien het voor het welbevinden van het kind beter is dat de ouder(s) bij de coaching/begeleiding is/zijn, is dit geen enkel probleem.
Na een begeleidings- of coachingsmoment is er eventueel kort gelegenheid om vragen te stellen en of een en ander te bespreken. Tijdens een eventueel (betaald)evaluatiegesprek worden de vorderingen met betrekking tot het kind uitgebreid besproken.

Verhindering
Kun je niet komen en geef je dit op tijd aan, dan is dat geen probleem. We plannen een nieuwe afspraak. Zeg je de afspraak af binnen 24 uur voorafgaand de afspraak, dan bereken ik kosten. Je betaalt dan 50% van het eerder overeengekomen tarief. We overleggen samen indien er sprake is van overmacht en ziekte.

Tarieven
De tarieven zijn op te vragen bij mij. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.
Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Wanneer blijkt dat meer tijd nodig is, dan maken we een vervolg (bel)afspraak die ik in rekening zal brengen onder het tarief van ouderbegeleiding.

Betaling
Er wordt wekelijks achteraf gefactureerd ongeacht het resultaat van de inspanning van de coach. Je betaalt binnen de aangeduide termijn van 14 dagen. Lukt dit om welke reden dan ook niet binnen de termijn, dan neem je contact met mij op. Komt de betaling niet op tijd binnen, dan bericht ik je hierover en krijg je een nieuwe termijn. Is de betaling er dan nog niet, dan geef ik je een tweede herinnering en een aangepaste, verhoogde, factuur. Wordt er dan nog niet betaald, dan laat ik het verder over aan een incassobureau.
Je bent het gehele vastgestelde bedrag verschuldigd. Er mag na overleg in termijnen (maximaal 3) betaald worden.

Gesprekken met derden
Ik sta open voor mogelijkheid tot een gesprek met derden. Dit kan een leidinggevende, leerkracht, (ex) partner, familielid of andere hulpverlener of arts zijn. Dit gesprek bereken ik als ouderbegeleiding.

Klachten
Mocht er onverhoopt aanleiding zijn tot een klacht of conflict, dan vertrouw ik erop dat we hier samen uitkomen. Lukt dit niet, dan wenden we ons tot een onafhankelijke mediator en delen we de kosten die dit met zich meedraagt.

 

Breda, 4 februari 2020